23 kwietnia 2013

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.    Serwis Pisanieponiemiecku.pl (zwany w dalszej części Serwisem) świadczy usługi edukacyjno-redaktorskie z różnych dziedzin nauki z naciskiem na pomoc w przygotowywaniu i korektę materiałów w języku niemieckim
2.    Wszystkie materiały przygotowane przez podmiotowy Serwis, jakie otrzymuje od nas Klient mają jedynie charakter informacyjny i służyć mogą do użytku wewnętrznego. Mogą one stanowić przykładowo wzór lub bazę wyjściową do napisania własnego opracowania naukowego czy innej usługi, o której mowa w dziale Oferta. W związku z tym mogą być one wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa polskiego, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. kodeksu karnego
3.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów edukacyjnych w sposób naruszający prawo, tj. w sposób sprzeczny z punktem 2.
4.    Materiały edukacyjne przygotowane przez nasz Serwis, a zlecone przez Klienta, nie mogą być przedstawione osobom trzecim, jako materiałów własnych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia takiego działania, współpraca z Klientem zostaje zakończona w trybie natychmiastowym.
5.    Dane osobowe Klientów gromadzone są z należytą starannością oraz z poszanowaniem ochrony danych osobowych. Służą one jedynie w celu wymiany informacji i kontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji zlecenia. Serwis nie udostępnia ani nie przekazuje osobom trzecim żadnych danych osobowych Klientów. Istnieje dobrowolna zgoda na przesyłanie, już po dokonaniu zlecenia, informacji marketingowych odnośnie działań związanych z Serwisem oraz promocjach organizowanych przez Serwis.
6.    Realizowane dla Klientów zlecenia nie są nigdzie publikowane ani udostępniane. Są przechowywane jedynie do celów fiskalnych przez okres wymagany ustawowo, po czym są usuwane z serwera.

II. Realizacja zlecenia

1.    Opracowania zlecone przez Klienta są zawsze realizowane na indywidualne zamówienie Klienta i zgodnie z wszystkimi wytycznymi Klienta oraz nie podlegają dalszej odsprzedaży.

2. Forma składania zamówienia może nastąpić w formie elektronicznej, telefonicznej lub osobistej w siedzibie firmy.
3. W przeciągu 24 godzin redakcja Serwisu sprawdza możliwość wykonaniu zamówionej usługi. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwości czasowe czy dostęp do literatury. W międzyczasie Klient otrzymuje szczegółowe wytyczne dalszego postępowania.
4. Jeżeli zamówienie zostanie zaakceptowane przez redakcję Serwisu, Klient otrzymuje informacje o płatnościach. Z reguły mniejsze zlecenia (do 10 stron) są płatne z góry, Natomiast w przypadku większych zleceń (pomoc w przygotowaniu lub konsultacje w zakresie pracy licencjackiej, magisterskiej itp.) płatność jest z reguły ratalna w formie zaliczek w miarę postępu prac i odbioru materiałów. Termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony na prośbę Klienta.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lub po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto, następuje realizacja zlecenia – w części i terminie proporcjonalnym do wysokości wpłaty oraz łącznego terminu realizacji.

6. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem. W przypadku nieoczekiwanych sytuacji mogących wpłynąć na terminowość realizacji zlecenia, Klient jest o danym fakcie niezwłocznie informowany.
7.    Zamówione materiały przesyłane są Klientowi w postaci załącznika poczty elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest wysyłka pocztą tradycyjną, za którą pobierana jest dodatkowa opłata. Materiały są zawsze zgodne z wszystkimi wytycznymi Klienta określonymi w korespondencji mailowej. Tylko wytyczne przesłane mailem są wiążące dla redakcji Serwisu, a Klient ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli te wytycznych nie zostaną spełnione.
8. Klient ponosi odpowiedzialność (i koszty) za modyfikacje wcześniejszych wytycznych do pracy.

9. Klient po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas materiałami może wnieść swoje zastrzeżenia lub uwagi, zgodnie, z którymi poprawiamy opracowanie, jeśli nie ma zastrzeżeń – prosimy o dokonanie kolejnej wpłaty. Klient może uzależnić dokonanie kolejnej wpłaty od całkowitego poprawienia poprzedniej części pracy, którą otrzymał. Zasada ta jednak działa z wyłączeniem zasad wymienionych w punkcie 7 i 8 niniejszego rozdziału.
10.    Po dokonaniu kolejnej wpłaty realizacja usługi przebiega analogicznie do procedury opisanej powyżej.

III. Reklamacje i poprawki

1.    Podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest przesłanie przez Klienta drogą mailową szczegółowej informacji, czego reklamacja dotyczy.
2.    Poprawki są dokonywane nieodpłatnie jeżeli:
a.    przesłany materiał nie spełnia wszystkich wytycznych określonych w korespondencji mailowej,
b.    współczynnik podobieństwa 2 z Serwisu www.plagiat.pl przekracza 20%,
3.    Klient ma prawo do nieodpłatnych poprawek przez cały okres realizacji zlecenia oraz w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji zlecenia

Po upływie powyższego terminu Serwis ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.
4.    W przypadku niemożności poprawienia zamówionego materiału, a gdy Klientowi przysługują nieodpłatne poprawki, Klient ma prawo żądać częściowej rekompensaty w wysokości do 25% łącznych dokonanych wpłat. Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji.

IV. Postanowienia końcowe

1.    Redakcja Serwisu ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie z powodu uchybienia terminowi zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego, jak również, gdyby okazało się, że z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie wykonać zlecenia. Dokonana przez Zamawiającego zapłata za wykonane części opracowania naukowego nie podlega zwrotowi. Wpłacone zaliczki są natomiast zwracane.

2. Pierwszeństwo ponad regulacjami zawartymi w regulaminie mają indywidualne uzgodnienia pomiędzy redakcją Serwisu, a Klientem. Wszystkie takie ustalenia muszą być potwierdzone w korespondencji mailowej.
2.    Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych modyfikacji i zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i dowolnym zakresie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.
3.    Wszelkie ewentualne spory powstałe w trakcie jak i po realizacji zlecenia strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego zgodnie z obowiązującym prawem.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.